Debatt

Tore Stubrud og Jørn Skjærvik i Innlandet Idrettskrets mener at å ivareta bærekraft og tilrettelegge for alle brukeres behov er viktig når det kommer til idrettsanlegg.

Gode idrettsanlegg gir god idrett!

Tore stubrud og Jørn Skjærvik

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Tore Stubrud og Jørn Skjærvik er styremedlemmer i Innlandet Idrettskrets

Idrettsanlegg bygges fortrinnsvis av kommuner, men også av idrettslag. Anlegg og tilgang til anlegg er forutsetninger for idrettslig aktivitet. Det er idrettens oppgave å fylle anleggene med aktivitet, og gode idrettsanlegg gir god idrett!

Hva mener Innlandet Idrettskrets med «gode idrettsanlegg»?Jo – blant annet:

  • Anlegg som er åpne og tilgjengelige slik at:
    • Ønsket aktivitet kan gjennomføres for alle som ønsker det.
    • Nye og eksisterende anlegg ivaretar alle brukergruppers behov utover dagens standard til universell utforming.
  • Anlegg våre medlemmer kan benytte gratis, i det minste alle offentlige idrettsanlegg som har mottatt spillemidler. Idrettslagenes økte kostnader gjenspeiles gjerne i økte kontingenter og avgifter, derfor vil gratis bruk av anlegg være et viktig bidrag til å redusere økonomiske hindringer for deltakelse i idretten!
  • Anlegg som er bygget for framtiden når det gjelder hensyn til miljø, bærekraft og energismarte idrettsanlegg. Dette gjelder både nye anlegg, men også ved rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg. Bevisstheten rundt disse temaene vil kunne begrense unødvendig nedbygging av uberørt natur.

Sammenliknet med andre deler av landet, er anleggsdekning pr. innbygger god i Innlandet, men kan anleggene definere seg som gode anlegg? Svaret er nok forskjellig fra idrett til idrett og fra brukergruppe til brukergruppe. Vi vet at flere mindre idretter sliter med tilgang til anlegg og lokaliteter, spesielt i by og bynære strøk. Altså blir mangfoldet i idrettstilbudet redusert.

Andre deler av Innlandet fylke sliter med helt andre utfordringer. Befolkningstallet går nedover, og gjennomsnittsalderen øker. Kanskje oppstår tilfeller av ubenyttede anlegg eller anlegg med lav utnyttelsesgrad i deler av fylket? En oppfordring til våre idrettslag kan være å legge til rette for ny aktivitet for nye brukergrupper, gjerne i samarbeid med andre idrettslag i samme situasjon. Dette vil også kunne være en ypperlig mulighet til å øke og forbedre samarbeidet med andre frivillige organisasjoner, og kanskje se på mulighet for et interkommunalt eller regionalt samarbeid for å styrke aktiviteten lokalt.

Vi ser altså at utfordringene er ulike innen vårt fylke. Fra behov for nye og gode idrettsanlegg, til behovet for økt utnyttelse av eksisterende anlegg. Men to felles utfordringer har vi – enten det er snakk om nybygg eller rehabilitering av eksisterende anlegg: Ivareta bærekraft og tilrettelegge for alle brukergruppers behov!

Anlegg skaper aktivitet, og aktivitet styrker frivilligheten som alle gode lokalsamfunn er så avhengig av. Vista Analyse forteller at 1 krone investert i anlegg (store som små) gir 3 kroner tilbake i samfunnsregnskapet, altså «god butikk»!

Derfor – stem på partier som støtter idrett og frivillighet!

Powered by Labrador CMS